CERERE DE ÎNSCRIERE
 
 
 
            Subsemnatul(a)…………………………………..…………..născut(ă) la data de…../…../…….în localitatea…………………………judeţul…………………………….
domiciliat(ă) în localitatea…………………………str……………………nr…….Bl…….Sc…….Ap……..judeţul…………………………….telefon: acasă………………………..
serviciu……………………………………………………………………………………..
                                          având calitatea de ▭  expert contabil
                                                                            ▭ contabil autorizat
                                                                            ▭ stagiar expert contabil
                                                                            ▭ stagiar contabil autorizat
                                                                            ▭ profesionist contabil angajat
            posesor al carnetului nr…………………….………emis de către C.E.C.C.A.R. cu o vechime în muncă de ……….ani, angajat al SC……………………………
                                                                            ▭ membră C.E.C.C.A.R.
                                                                            ▭ nemembră C.E.C.C.A.R.
            solicit înscrierea la cursul de……………………………………………stadiul* de………………………………………    
 
 
 
 
                           Data                                                                                                                                                                         Semnătura,
 
 
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009